ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนวัดเจ้าอาม

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 64 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยคณบดี รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนวัดเจ้าอาม โดยมี ผู้อำนวยการ จรินันท์ ขจรบุญ และคณะ ให้การตอบรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการเป็นอย่างดี