ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร (VOD สอน)

https://drive.google.com/file/d/1i8-nkpQ0jSRLz2mjoaN5HbeBl8Rf3Uqb/view?usp=sharing

ไม่เป็นไปเพื่อทางการค้า  เอกสารอ้างอิงจากกรมศุลกากร 

ประสบการณ์การทำงานของผู้สอน เป็นหลักสำคัญ

เอกสารประกอบการสอน การจัดการธุรกิจนำเข้าและส่งออก

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัลราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา