ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจ

https://drive.google.com/file/d/1ximA5qK37g0pwoLHMin0NCugkYk2tfSe/view?usp=sharing

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจ

ในบทนี้จะขออธิบายถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่มุ่งไปสู่การผลิตซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

          1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจ

            1.1 ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ

            1.2 การประกอบการธุรกิจ

            1.3การวางแผนทางการเงิน

            1.4 ลักษณะของแผนธุรกิจ

            2. การบริหารการตลาด

                        2.1 ความหมายการตลาด

            2.2 การวางแผนการตลาด

            2.3 การปฏิบัติการทางการตลาด

            2.4 การประเมินผลการทำงานทางการตลาด

            2.5 การตลาดกับการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจ

            3. กลยุทธ์การตลาด 10 P