ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร

การสื่อสารเป็นวิธีการที่มนุษย์ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกัน มนุษย์จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต การสื่อสารจึงมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์มาก ในปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การสื่อสารสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ตามความซับซ้อนของวิธีการติดต่อสื่อสาร คือ การสื่อสารด้วยสัญชาตญาณและการสื่อสารด้วยระบบสัญลักษณ์ จุดมุ่งหมายของการสื่อสารมีอยู่ด้วยกัน 2 ด้าน คือ ในด้านของการสื่อความคิด ความรู้ เพื่อให้ผู้รับสารทราบ ในด้านของความรู้สึกคือ เน้นให้ผู้ส่งสารชักจูง โน้มน้าว หรือทำให้ผู้รับสารเกิดความพึงพอใจในสารที่ได้รับมา นอกจากนี้การสื่อสารที่ดีควรทราบถึงองค์ประกอบของการสื่อสารและประเภทของการสื่อสาร อุปสรรคของการสื่อสารและวิธีแก้ไขอุปสรรคของการสื่อสารเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

https://medium.com/@nutt.de/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-ee3e56a508e3