ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ

สถิติเป็นศาสตร์ที่ใช้ร่วมกับศาสตร์ทางด้านต่าง ๆ ในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล แม้แต่ในชีวิตประจำวันหรือการปฏิบัติงานประจำ และข้อมูลถูกนําไปใช้ในการดําเนินงานหรือช่วยในการตัดสินใจ จนทำให้การใช้สถิติเป็นส่วนหนึ่งของสามัญสํานึก ดังนั้นการศึกษาถึงหลักการและขั้นตอนการดําเนินงานทางสถิติย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพต่าง ๆ และในการทำวิจัยจำเป็นต้องใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการวางแผนวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์สรุปผลและนําเสนองานวิจัย ฉะนั้นถ้านักสาธารณสุขมีความรู้ทางสถิติเพียงพอที่จะใช้พิจารณาผลสรุปจากการใช้สถิติในงานวิจัยนั้นได้ด้วยตนเอง ก็จะสามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะเชื่อผลงานวิจัยดังกล่าวได้ในระดับใด ทำให้การนําเอาผลงานการวิจัยดังกล่าวมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม