ความรู้เกี่ยวกับสารฆ่าเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อทางเคมี

https://link.bsru.ac.th/v3j