ความรู้เกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร (VDO สอน)

https://youtu.be/3PKKK6qFGqI

อ.ธีร์วรา บวชชัยภูมิ

เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการจัดการพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สาขาวิชาการจัดการโลิจิสติกส์

ผู้ชำนาญการศุลกากร ลำดับเลข 2530

รองประธานรุ่นผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่น 15

เอกสารอ้างอิง จาก กรมศุลกากร และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง