ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน ในด้านแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองด้วยวิธีการ Coaching The Evaluation of the Satisfaction of Service Recipients towards Academic Service Projects for Communities in Muangrong Attraction with Coaching 2562

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน
ในด้านแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองด้วยวิธีการ Coaching