ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการด้านการเงินและบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Employee Satisfaction towards Financial and Accounting Services in the Faculty of Humanities and Social Sciences, Bansomdejchaopraya Rajabhat University

Sinchai Tonskulchaisanti*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการด้านการเงินและบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2) ประเมินความรู้ด้านการเงินและบัญชีของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านการเงินและบัญชีกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการด้านการเงินและบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณาจารย์ที่มาใช้บริการงานการเงินและบัญชีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบทดสอบและแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ .947 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีแจกแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการด้านการเงินและบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 2) ความรู้ด้านการเงินและบัญชีของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านการเงินและบัญชีกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการด้านการเงินและบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไม่มีความสัมพันธ์กัน
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ ความรู้ด้านการเงินและบัญชี บริการด้านการเงินและบัญชี
Abstract
The research aims 1) to study the employee satisfaction with financial and accounting services at the Faculty of Humanities and Social Sciences, Bansomdejchaopraya Rajabhat University (BSRU) 2) to evaluate financial and accounting knowledge of the employees in the Faculty of Humanities and Social Sciences, BSRU, and 3) to explore the relationship between
* นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
~ 94 ~
financial and accounting knowledge and employee satisfaction towards financial and accounting services in the Faculty of Humanities and Social Sciences, BSRU.
The 110 samples are instructors in the Faculty of Humanities and Social Sciences, BSRU, who used financial and accounting services at the faculty. The data collection instrument was a test and questionnaire with reliability of .947. The statistics used in the study were percentage, mean ( ̅), standard deviation (S.D.), and Pearson correlation coefficient. It was found that 1) the overall employee satisfaction towards financial and accounting services in the Faculty of Humanities and Social Sciences, BSRU is at a High level; 2) Overall, financial and accounting knowledge of the employees in the Faculty of Humanities and Social Sciences, BSRU, is at a Medium level; 3) The relationship between financial and accounting knowledge and employee satisfaction towards financial and accounting services in the Faculty of Humanities and Social Sciences, BSRU, is not correlated.
Keywords : Satisfaction, Financial and accounting knowledge, Financial and accounting services