ความผิดฐานฉ้อโกง : ศึกษากรณีการหลอกลวงทางโทรศัพท์ (แก๊งคอลเซ็นเตอร์)

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานฉ้อโกงในกรณีการหลอกลวงทางโทรศัพท์หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Call Center Gang) ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติและกำลังเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงที่ผู้กระทำความผิดมีวิธีการหรือรูปแบบในการกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายจำนวนมาก โดยบัญญัติให้มีลักษณะของเหตุเพิ่มโทษและมีการกำหนดอัตราโทษที่สูงขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับฐานความผิดดังกล่าวให้มีลักษณะเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดได้โดยไม่ต้องมีการร้องทุกข์จากผู้เสียหาย อันเป็นการป้องปรามให้ผู้กระทำความผิดเกรงกลัวต่อกฎหมายและมีผลให้กฎหมายมีสภาพบังคับใช้ได้อย่างแท้จริง

คำสำคัญ  :  การหลอกลวงทางโทรศัพท์; แก๊งคอลเซ็นเตอร์; เทคนิคหลอกลวง; ฉ้อโกง

อ่านบทความ