ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับเกณฑ์ประกันคุณภาพ EdPEx

คณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกแนวทางเป็นคู่มือ EdPEx (ฉบับล่าสุด 2567-2570) เผยแพร่เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2567  ซึ่งแปลงจากเกณฑ์ Baldridge Criteria for Performance Excellence 2023-2024 ของเอมริกา อาจจะมีปรับบ้างตามยุคสมัย แต่ส่วนประกอบต่าง ๆ ยังคงเดิม ในส่วนบทนำโครงร่างองค์กรแบ่งออกเป็น 7 หมวด  แต่ส่วนที่จะกล่าวถึงในที่นี้คือ หมวด 5 ด้านบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย…คลิ๊กอ่านรายละเอียดได้ที่นี้