ความท้าทายของนักศึกษาไทยกับการก้าวทันเทคโนโลยีสืบค้นสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ THE CHALLENGE OF THAI STUDENTS IN KEEPING PACE WITH THE USE OF INFORMATION RETRIEVAL TECHNOLOGY VIA AN ONLINE DATABASE

บทคัดย่อ

          ฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึง สารสนเทศที่ถูกจัดเก็บอย่างมีระบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลที่มีความก้าวหน้าและทันสมัยอยู่เสมอโดยให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้หลากหลายรูปแบบ เวลา และสถานที่ ประเภทของฐานข้อมูลออนไลน์ สามารถแบ่งตามการให้บริการตามเนื้อหาได้  2 ประเภท คือ 1. ฐานข้อมูลอ้างอิง เช่น ฐานข้อมูลบรรณานุกรม และฐานข้อมูลแนะแหล่งสารสนเทศ 2. ฐานข้อมูลต้นแหล่ง เช่น ฐานข้อมูลตัวเลข ฐานข้อมูลเนื้อหาตัวเลข ฐานข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีหรือฟิสิกส์และคำศัพท์ต่างๆ และฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม การเลือกใช้ฐานข้อมูล มีข้อควรพิจารณาในหลายๆ ด้าน เช่น ขอบเขตเนื้อหา ปริมาณเนื้อหา ความทันสมัย คุณภาพ เครื่องมือช่วย และค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการ อนึ่งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากรตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) จำนวน 14 ฐาน สำหรับฐานข้อมูล ScienceDirect มหาวิทยาลัย/สถาบัน 24 แห่ง ได้ให้ความร่วมมือดำเนินการคงบอกรับเอกสารฉบับพิมพ์ (ตัวเล่ม) โดยมหาวิทยาลัย/สถาบัน คงรับภาระค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับ ทั้งนี้ได้ระบุรายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นและการยกตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสืบค้นสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์มากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ:  การสืบค้นสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฐานข้อมูลออนไลน์