ความต้องการของครูประถมศึกษาที่มีต่อการสร้างทักษะใหม่และการเสริมทักษะ ที่จำเป็นในการพัฒนาวิชาชีพครูยุค VUCA World

https://drive.google.com/file/d/1Hqn_M3TLAWDg141ruwkHl8Nvg-_WDb7V/view?usp=sharing