“ความจำ”ของเด็กปฐมวัย

สำหรับเด็กในช่วง 6 ปีแรก พัฒนาการทางสมองกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่ง ความจำเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการต่อยอดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก (พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์ พัฒนาการด้านสังคมและพัฒนาด้านสติปัญญา) เพื่อนำมาสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และเจตคติของตนเองขึ้นมาให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ซึ่งในบทความนี้จะนำพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของความจำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยอ่านต่อ…