ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาใน กลุ่มอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Student‘s Opinions to Instructional Process of Neighbors in ASEAN Bansomdej Chaophaya Rajabhat University

บทคัดย่อ

 

การวิจัยในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาในกลุ่มอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน ด้านกระบวนการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมทางการเรียน แรงจูงใจในการเรียน 2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า t-test และกาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของ Scheffe

จากผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อนบ้านในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้าน สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและแรงจูงใจในการเรียน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.96  3.91และ3.61 ตามลำดับ

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อนบ้าน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมอยู่ในระดับ มาก

 

คำสำคัญ   การจัดการเรียนการสอน / ภาษาเพื่อนบ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research Title             Student’s Opinions to Instructional Process of Neighbors in ASEAN Bansomdej Chaophaya Rajabhat University

Author                          Dr. Tulyarasee pratep

Faculty                         Management Science

 

 

Abstract

The objectives of the research “Students’ Opinions to Instructional Process of Neighbors in ASEAN Bansomdej Chaophaya Rajabhat University” consisted of 2 main objectives: the first objective was to study students’ opinion consequences to the instructional process of Public Administration major of Phetchabun Rajabhat university and the second one was to study students’ suggestions about the instructional process of Bansomdej Chaophaya Rajabhat University university. The questionnaires designed by the researcher were distributed to 400students who were samples of this study. Data  were analysis was used to calculate percentage, mean, standard deviation, t-test       (One – Way Analysis of Variance)  and Scheffe methodof pair-wise compariason.

The results of the students’ opinions to the instructional process of Public

Administration major of Bansomdej Chaophaya Rajabhat university showed that the overall scale of 3 consequences were Assessment and Evaluation, Instruction, The classroom environment and motiavtion in learning  respectively and Assessment and Evaluation were all on a high level respectively. With a mean of 3.96 3.91 and 3.61 ,respectively. The satisfaction of student to teaching staff in universities ASEAN neighbors were at high level.

Keyword           Instruction/ ASEAN neighbors