ความคิดริเริ่ม

ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการสร้างบางสิ่งบางอย่างที่มีความแตกต่างไม่เหมือนใคร และผลสำเร็จที่เป็นประโยชน์จนกลายเป็นนวัตกรรมได้ โดยในกระบวนการสร้างนั้นมีเหตุผล และเป้าหมายที่มุ่งไปสู่ความก้าวหน้า มีไม่มีกรอบ กฎเกณฑ์ มาเป็นตัวกำหนด การริเริ่มสร้างสรรค์มีลักษณะเฉพาะบุคคลหรือที่เรียกว่าการคิดนอกกรอบ รวมไปถึงทักษะในการคิดซึ่งจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขจากนั้นกระบวนการคิดก็จะเกิดขึ้น……. อ่านต่อ https://medium.com/@denchai.pa/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C-c723434b4bf2