ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับปัญหาการเรียนภาษาไทยของผู้เรียนชาวจีน

    ชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นชาติใดย่อมประสบปัญหาด้วยกันทั้งนั้นซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของการเรียนภาษาเพราะชาวต่างชาตินั้นไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ผู้เรียนแต่ละชาติจะประสบปัญหามากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ศรีวิไล พลมณี (2545: 72) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการใช้ภาษาที่ทําให้ผู้เรียนชาวต่างชาติใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง 3 ประการ ได้แก่ อิทธิพลหรือการแทรกแซงของภาษาแม่ ความยากที่เกิดจากลักษณะเฉพาะของภาษาไทย และความไม่เข้าใจในการใช้ภาษาซึ่งเป็นที่ยอมรับของเจ้าของภาษา สาเหตุดังกล่าวทําให้ผู้เรียนชาวต่างชาติมักจะใช้ภาษาไทยผิดทั้งหลักไวยากรณ์และผิดวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการใช้ภาษาไทยในทุกระดับตั้งแต่ระดับเสียงไปจนถึงภาษาระดับข้อความ