ข่าวสารข้อมูล กับเยาวชน

ข่าวสารข้อมูล กับเยาวชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรุณรัตน์  คนซื่อ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2566.