ขีด ขีด เขียน เขียน การเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย

การเขียนเป็นทักษะหนึ่งในสี่ทักษะทางภาษาที่มีสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิต เพราะการเขียนเป็นการถ่ายทอดความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และความต้องการผ่านการสื่อสารด้วยระบบสัญลักษณ์ การพัฒนาความสามารถในการเขียนจะช่วยให้เด็กสามารถเข้าใจและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนของเด็กจึงเป็นเพียงแค่การเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กสำหรับนำไปใช้ในการเรียนเรียนที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น  ในวัยเด็กจึงไม่จำเป็นจะต้องเขียนได้เป็นประโยคเหมือนอย่างกับผู้ใหญ่ทั่วไป โดยการพัฒนาทักษะทางด้านเขียนของเด็กนั้นจะพัฒนาจากขั้นง่ายๆ ไปสู่ขั้นที่ซ้ำซ้อนขึ้นตามลำดับ  แต่ปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัยในปัจจุบันกลับ “มุ่งเน้นส่งเสริมความฉลาด” ด้วยความไม่เข้าใจธรรมชาติและการเรียนรู้ที่ถูกต้อง  พ่อ แม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความต้องการให้บุตร หลาน ของตนเองเร่งเรียน เขียน อ่าน จนเกินวัย เมื่อเด็กทำได้เกิดความภาคภูมิใจ แต่กลับสร้างความกดดันให้กับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมากเนื่องจากสรีรวิทยาของเด็กกับผู้ใหญ่แต่กต่างกันไป อ่านเพิ่มเติม