กำนลครูกำนัลคุณ : รวมบทความคัดสรรด้านเพลงพื้นบ้านเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ปูชนียาจารย์ด้านเพลงพื้นบ้านศึกษาของไทย ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา อาจารย์เอนก นาวิกมูล / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

    บทไหว้ครู “ตามรอยครู บูชาคุณ” / โอฬาร รัตนภักดี — บทไหว้ครูเพลงพื้นบ้านขานประวัติ ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา / บัวผัน สุพรรณยศ — บทไหว้ครู ลอยลำกำนัลครู อาจารย์เอนก นาวิกมูล / สมบัติ สมศรีพลอย — เพลงอีแซวอวยพร ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา / ขวัญจิต ศรีประจันต์ — เพลงอีแซวอวยพร อาจารย์เอนก นาวิกมูล / ขวัญจิต ศรีประจันต์ — ลำตัดคำนำ / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล — เพลงเรือประบท / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล — ปุจฉาวิสัชนาปฏิพากย์ปริศนาธรรมและคำทายในเพลงพื้นบ้าน / บัวผัน สุพรรณยศ — กลอนแดงเพลงอีแซว : สงครามทางเพศ กับวัจนกรรมบริภาษเชิงสังวาส / สมบัติ สมศรีพลอย — ประวัติศาสตร์ลำตัดของภาคตะวันออก และประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออกในลำตัด : ประวัติความเป็นมาและการบันทึกสภาพสังคมและวัฒนธรรมของลำตัดหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออก / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล —