การไทเทรต>>>พื้นฐานงานเคมีวิเคราะห์

เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ใช้งานมานาน และยังคงแพร่หลายเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ หลายด้าน เช่น อุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น สามารถปฏิบัติได้ง่าย รวดเร็ว และให้ผลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ วิธีการไทเทรตนั้นจะจัดอุปกรณ์ดังภาพที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วยสารละลายต่างๆ ที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาดังนี้>>>Click>>>