การให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) หมายถึง การแจ้งผลการปฏิบัติงานย้อนกลับไปสู่ผู้เรียนโดยการพูดหรือเขียนข้อความเพื่อให้ทราบว่ามีสิ่งใดบ้างที่ทำถูกต้องแล้ว มีสิ่งใดบ้างที่ยังทำไม่ถูก พร้อมทั้งให้แนวทางปรับปรุงแก้ไข กำกับตนเอง และต่อยอดการเรียนรู้  การให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างถูกวิธี    ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการเรียนรู้ดีขึ้น ในทางตรงข้ามหากครูให้ข้อมูลป้อนกลับผิดวิธีนอกจากจะไม่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้วยังอาจทำให้เกิดผลเสียต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้  เช่น นักเรียนอาจหมดกำลังใจที่จะปรับปรุงตนเองจากคำพูดหรือข้อความของครู  นักเรียนไม่อยากส่งงานเพราะกลัวครูตำหนิ  นักเรียนไม่เปิดรับข้อมูลที่ครูป้อนกลับเพราะรู้สึกไม่พอใจคำพูดหรือข้อความของครู  หรือนักเรียนไม่เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานเพราะสิ่งที่ครูป้อนกลับไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้  ด้วยเหตุนี้ครูจึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการให้ข้อมูลป้อนกลับโดยมีความรู้และความสามารถในการให้ข้อมูลป้อนกลับที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับการประเมินผล และมีความสามารถในการทำให้ผู้เรียนเปิดใจรับข้อมูลป้อนกลับจากครูเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองให้มีผลงานดีขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไป อ่านบทความที่นี่