การใช้เทคโนโลยีชั้นสูง หรืออุปกรณ์ไอที กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเด็ก

การใช้เทคโนโลยีชั้นสูง หรืออุปกรณ์ไอที กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเด็ก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรุณรัตน์  คนซื่อ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2566.