การใช้เทคนิค Think aloud ในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ

อรุณวรรณ  ชูสังกิจ. (2566).  การใช้เทคนิค Think aloud ในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.