การใช้สัญญะเพื่อสื่อเนื้อหาการให้กำลังใจในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คิ้วต่ำ” The Use of Signs to Convey Content of Encouragement in Facebook Fan Page “Kiw Tum”

    บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาลักษณะเนื้อหาการให้กำลังใจและการใช้สัญญะเพื่อสื่อเนื้อหาการให้กำลังใจในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คิ้วต่ำ” โดยเก็บข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คิ้วต่ำ” ช่วง 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2565 และใช้วิธีวิจัยเอกสาร ในกรอบความคิดเรื่องการให้กำลังใจในฐานะความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ และแนวคิด เรื่องสัญญะแล้วเรียบเรียงเนื้อหาด้วยการพรรณนาวิเคราะห์
     ผลการศึกษาพบว่า เนื้อหาการให้กำลังใจในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คิ้วต่ำ” ปรากฏใน 4 ลักษณะ คือ เนื้อหาเกี่ยวกับคุณค่าของมนุษย์ การดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ และสุขภาพ ตามลำดับ เนื้อหาดังกล่าวมุ่งกระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้รับสารที่อยู่ในภาวะวิกฤตทั้งร่างกายและจิตใจมีพลังที่จะเผชิญและก้าวข้ามปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ส่วนการใช้สัญญะนั้นพบ 4 ลักษณะ คือ การใช้ภาพ ท่าทาง โทนสี และรูปทรง ซึ่งสัญญะดังกล่าวนั้นสื่อความหมายอย่างเป็นเอกภาพกับเนื้อหา คือ มุ่งให้ตระหนักในคุณค่าของตนและคนรอบข้างอันจะเป็นพลังสำคัญของการดำเนินชีวิต 

คำสำคัญ: สัญญะ; การให้กำลังใจ; เฟซบุ๊กแฟนเพจ “คิ้วต่ำ”