การใช้ศิลปกรรมประเภทสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมให้คนตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนป้อมมหากาฬ

การใช้ศิลปกรรมประเภทสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมให้คนตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมชุมชนกรณีศึกษา : ชุมชนป้อมมหากาฬ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการใช้สื่อทางศิลปกรรมส่งเสริม ชุมชนเก่าในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและเพื่อให้บุคคลภายนอกชุมชนเกิดการตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมชุมชน โดยการใช้ศิลปกรรมประเภทสื่อมัลติมีเดีย ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน คือ การทําาแบบสอบถาม จากภายนอกชุมชน การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญภายในชุมชนการสังเกตการณ์แบบที่ส่วนร่วมและนําามาวิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยวิธีการพรรณนาในเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1.การส่งเสริมให้คนในสังคมเห็นค่าของชุมชนป้อมมหากาฬ สู่การพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 2.แนวทางการใช้สื่อศิลปกรรมประเภทมัลติมีเดีย เพื่อใช้ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปกรรมวัฒนธรรมชุมชนเก่าบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมเมืองอย่างยั่งยืน และ 3.แนวทางในการใช้สื่อศิลปกรรมประเภทมัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมคุณค่าศิลปวัฒนธรรมสู่คนในสังคม อันได้แก่ ภาพสื่อสารบนอุปกรณ์สื่อสาร และสื่อออนไลน์ชนิดต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องต่อการรับสารที่ต้องการความก้าวหน้าในวงกว้างและสามารถตอบรับได้ในวงกว้าง