การใช้ผังมโนทัศน์ในกิจกรรมการเรียนการสอน (Using Concept Maps in Instructional Activities)

ผังมโนทัศน์เป็นแผนภาพหรือแผนผังที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนองค์ความรู้ หรือภาพโครงร่างมโนทัศน์ภายในใจของตามความเข้าใจของผู้สร้าง  โดยจะเริ่มเขียนมโนทัศน์หลักที่กว้างครอบคลุมอยู่บนสุด แล้วเขียนมโนทัศน์รองและมโนทัศน์ย่อยที่มีความหมายแคบหรือเฉพาะเจาะจงลดหลั่นกันลงมา ทำให้สามารถอ่านความสัมพันธ์จากแผนผังได้เป็นประโยคหรือเป็นข้อความที่มีความหมาย ถือเป็นเทคนิคการจัดระเบียบข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกรอบความคิด ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเป็นเครื่องมือประเมินประเภทหนึ่งที่สามารถตรวจสอบกระบวนการคิดหรือเสนอความคิดอย่างมีลำดับขั้นตอน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีความหมาย และเก็บผังความรู้นั้นไว้ในหน่วยความจำระยะยาว   ทำให้การเรียนรู้นั้นมีความคงทน   ซึ่งในบทความนี้จะนำเสนอการใช้ผังมโนทัศน์ในกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งมีหลากหลายรูปแบบดังนี้

อ่านต่อ…