การใช้งานโปรแกรม DIALux evo เบื้องต้น

โปรแกรม DIALux เปนโปรแกรมของบริษัท DIAL GmbH เป็นโปรแกรมที่ใชส าหรับออกแบบและคำนวณระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และแสดงผลในรูปแบบสามมิติได้ ซึ่งสามารถจำลองลักษณะห้อง การวางดวงโคม การวางเฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงการกำหนดวัสดุภายในห้องที่ทำการออกแบบ ซึ่งสามารถออกแบบแสงสว่างได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร รวมถึงไฟถนนและไฟ Landscape โดย DIALux เป็นโปรแกรมระดับสูงที่ต้องใช้ข้อมูลปริมาณมาก ซึ่งความเสมือนจริงของภาพจะขึ้นกับปริมาณข้อมูลและเวลาที่ใชในการวิเคราะห์โดยโปรแกรม DIALux ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเวอร์ชัน evo ที่มีฟังก์ชันในการออกแบบสิ่งต่าง ๆ มากมาย
เช่น ความหลากหลายของพื้นผิววัตถุ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ รวมถึงประสิทธิภาพการคำนวณที่เพิ่มขึ้น

อ่านเพิ่มเติม