การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจาก NCD 4 กลุ่มโรค

ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Noncommunicable diseases-NCD) เป็นปัญหาที่ได้ให้ความสำคัญในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง NCD 4 กลุ่มโรคหลัก (4 NCD) จากโรคมะเร็ง (Cancers-CA) โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular diseases-CVD) โรคเบาหวาน (Diabetes-DM) และโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง (Chronic respiratory diseases-CRD) ที่มีภาระโรคจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากมาย และได้ถูกกำหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) SDG 3.4 เพื่อลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจาก 4 NCD ลง 1 ใน 3 ภายในปี ค.ศ.2030 และได้กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 3 ของเอเชียภายใน พ.ศ.2575–2579 และคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 75 ปี และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 75 ปี ภายในปีพ.ศ. 2579 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ข้อมูลในปี พ.ศ.2562 จากข้อมูลมรณบัตร พบว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นสาเหตุการตายที่สำคัญตามลำดับและมีอัตราตายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 ได้แก่ มะเร็งทุกชนิด, โรคหลอดเลือดในสมอง, โรคหัวใจขาดเลือด, โรคเบาหวาน, โรคทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรัง เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม