การเสริมสร้างสมรรถนะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ
จุดมุ่งหมายของบทความนี้ เป็นการนำเสนอแนวทางการสอนที่เน้นการเสริมสร้างสมรรถนะการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล ในสภาพสังคมปัจจุบัน การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนนั้น การเลือกใช้ข้อมูลที่มีเหตุผลและถูกต้องแม่นยำนำไปสู่การตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุดในการให้การรักษาและการดูแลสุขภาพ พยาบาลเป็นอีกบุคลากรหนึ่งที่สำคัญในทีมสุขภาพ พยาบาลทำงานอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความคิดเพื่อการแก้ปัญหาและดูแลผู้ป่วยโดยการเลือกใช้ข้อมูลเพื่อระบุปัญหา ประเมินทางเลือก ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดและปฏิบัติตามทางเลือก ซึ่งการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการพยาบาลจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐาน มีความถูกต้องครอบคลุมและชัดเจนและทำให้ไม่เกิดอันตรายต่อผู้รับบริการ คุณภาพของการตัดสินใจของพยาบาลจึงเป็นผลโดยตรงต่อคุณภาพของการพยาบาล พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กำหนดสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งให้มีความคิดสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ พยาบาลที่สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณยังครอบคลุมถึงการไตร่ตรองความถูกต้องเหมาะสมตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิขาชีพอีกด้วย การผลิตบัณฑิตพยาบาล หากนักศึกษาได้รับการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์จะยิ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้นและสามารถปฏิบัติงานในทีมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (อ่านต่อ)