การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์สไตล์ปฐมวัย

การศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 เน้นการเปลี่ยนโฉมรูปแบบและวิธีการในการจัดการเรียนการสอนที่ดึงดูดและส่งเสริม สนับสนุนเด็กปฐมวัยยุคใหม่กลายเป็นนักคิดที่สร้างสรรค์  สามารถคิดนอกกรอบผ่านกระบวนการในการสังเกต การสำรวจ การตั้งคำถาม / การตั้งสมมติฐาน และการทดลอง  ทั้งนี้เพื่อมุ่งช่วยเหลือเด็กปฐมวัยคิดและวางแผนอย่างมีเป้าหมายและสร้างสรรค์ อ่านเพิ่มเติม