การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผ้าทอตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (Value Creation of Hand Weaving Fabric Innovative Products According to Ethnic Groups’ Identities in U-thong District, Suphanburi Province)

บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผ้าทอตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง ลาวเวียง ลาวครั่ง และไทยพื้นถิ่นในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2) สร้างหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง ลาวเวียง ลาวครั่ง และไทยพื้นถิ่น 3) วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์ 4) พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มตามความต้องการของสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์และสอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้บริโภค 5) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง ลาวเวียง ลาวครั่ง และไทยพื้นถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 6) เพื่อสร้างช่องทางการจัดหน่ายออนไลน์ที่สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ โดยการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญที่มีบทบาทต่อการพัฒนาชุมชน และสนทนากลุ่ม หัวหน้าและสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง ลาวเวียง ลาวครั่งและไทยพื้นถิ่น รวมถึงการทดสอบตลาดในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบ จากนักท่องเที่ยวจำนวน 200 คน พบว่า ความกระตือรือร้น เป็นจุดแข็งของกำลังคน แต่มีข้อจำกัดด้านความรู้ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการ เทคโนโลยี การสื่อสาร เป็นอุปสรรคต่อการสร้างกลุ่มและเครือข่ายของกลุ่มชาติพันธุ์ หลังจากสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการแล้ว สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถเพิ่มมูลค่าด้วยอัตลักษณ์ของผ้าทอ ซึ่งสามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายได้ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผ้าทอ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ 

Abstract

The research of Value Creation of Hand Weaving Fabric Innovative Products According to Ethnic Groups’ Identities in U-thong District, Suphanburi Province aimed; 1) to study the potentiality of hand weaving fabric innovative product development for the ethnic groups of Lao Song, Laos Wiang, Laos Khrang and Thai Puen Tin in U-thong District, Suphanburi Province, 2) to create the curriculum of workshop training to improve the potentiality of hand weaving fabric innovative product development for the ethnic groups of Lao Song, Laos Wiang, Laos Khrang and Thai Puen Tin, 3) to analyze the linkage between ethics’ identities and innovative product development according to demands of market and ethnic groups, 4) develop the prototypes of innovative products related to ethic identities and consumer’s satisfaction, 5) to investigate the guideline to enhance the cooperation and network building for the ethnic groups of Lao Song, Laos Wiang, Laos Khrang and Thai Puen Tin, and 6) to create the channels of online distribution which increase the income to ethics’ members. Data gathering were used interviewing the officials involved wth  community develoment and discussion of heads and ethnics’ members, including gathering data from 200 Thai tourists, we found that most of ethnics’ members have had enthusiasm as the strength, and the constraints were lack of knowledge and ability to plan and manage. Technology and communication were become an obstacle for the group and network creation. After the workshop, they created the innovative products with their identities, manage themselves for shop and online channel which raising their incomes.