การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีบาร์โค๊ด กรณีศึกษา เพกาซัส โกลบอลเอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด หน้า PSCI- 349

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีบาร์โค๊ด กรณีศึกษา เพกาซัส

โกลบอลเอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด หน้า PSCI- 349

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
Techcon2021 – งานประชุมวิชาการวิทยาลัยเทคโนโนโลยีสยาม
http://techcon.siamtechu.net ›

https://drive.google.com/file/d/1Grrcc_F3j3yKvtG50rbwbUKKn0Gk1cJ0/view?usp=sharing