การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อ-จัดหา กรณีศึกษา บริษัท ซื่อตรงคอนสตรั๊คชั่น จำกัด

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อ-จัดหา กรณีศึกษา บริษัท ซื่อตรงคอนสตรั๊คชั่น จำกัด ชลิดา โป๊ะมา อรพรรณ บุรีวชิระ และธีร์วรา บวชชัยภูมิ  PSCI -280    (TCI 2)

https://drive.google.com/file/d/1Grrcc_F3j3yKvtG50rbwbUKKn0Gk1cJ0/view?usp=sharing