“การเป็นผู้ประกอบการ” ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ที่มาของภาพ: https://stock.adobe.com/

ผู้ประกอบการคือบุคคลที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลง วางแผนการป้องกัน สร้างจุดแข็งจากทรัพยากรที่มีอยู่ รวมถึงการลดความเสี่ยง เพื่อรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและเสริมสร้างธุรกิจให้เข้มแข็ง และเป็นบุคคลที่สามารถรับรู้และเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ให้เป็นโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีแนวโน้มที่จะตอบสนองเชิงบวกต่อความต้องการของสังคมหลังสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 21 >> คลิก!!อ่านบทความวิจัยฉบับเต็ม