การเตรียมฟิล์มเลือด (Blood Smear Preparation)

งานโลหิตวิทยา (Hematology) เป็นศาสตร์ของการศึกษาจากสิ่งส่งตรวจประเภท “เลือด-blood” เพื่อศึกษาองค์ประกอบของเซลล์เม็ดเลือดขาว เซลล์เม็ดเลือดแดง และเกร็ดเลือดทั้งรูปร่าง การติดสี แต่หากมีการศึกษาจากเลือดที่เจาะออกมาทันทีอาจทำให้เกิดความไม่สะดวก หรือยากต่อการศึกษา นักโลหิตวิทยาจึงทำการศึกษาผ่านฟิล์มเลือด เลือดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็งจะเป็นสิ่งส่งตรวจที่ดีในการนำมาเตรียมฟิล์มเลือด เนื่องจากสารกันเลือดแข็งสามารถทำให้รูปร่างของเซลล์เม็ดเลือดบางชนิดเปลี่ยนแปลงไปได้ หากอยู่ในสารกันเลือดแข็งเป็นเวลานาน แต่หากจำเป็นต้องใช้สารกันเลือดแข็ง ก็เลือกสารกันเลือดแข็งที่เหมาะสมในงานโลหิตวิทยา คือ EDTA และควรทำฟิล์มเลือดภายใน 4 ชั่วโมงหลังการเจาะเลือดจะได้ฟิล์มเลือดที่มีคุณภาพดี

การเตรียมฟิล์มเลือด (Blood Smear Preparation)