การเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ

การเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรมสำหรับผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี เพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และฝึกการดำเนินชีวิตร่วมกัน ความมีวินัยต่อสังคม และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (อ่านสิ)