การเดินทางด้วยความคิดสร้างสรรค์และความคาดหวังจากเมืองแห่งนวัตกรรมเมืองเพิร์ท (Perth) ประเทศออสเตรเลีย

จากการเดินทางของคณะนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เดินทางไปฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาสู่มาตรฐานสากล ในวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ. Phoenix Academy, Edith Cowan University, Perth, Western Australia ซึ่งได้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ต่อเครื่องบินที่ประเทศสิงค์โปร ใช้เวลาเดินทางกว่า 12 ชั่วโมง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะได้มีโอกาสศึกษาและดูงานในประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี และจากวิสัยทัศน์อันทรงคุณค่าของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มองการณ์ไกลโดยมีความต้องการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษา พัฒนาทักษะในด้านภาษาอังกฤษและเกิดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตต่างแดน แต่สิ่งที่ค้นพบนั้นมีค่ามหาศาลอย่างคาดไม่ถึง เพราะเกิดข้อค้นพบที่น่าสนใจด้วยกันถึง 6 ด้าน คือ 1. การจัดผังเมืองของเมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ที่มีการจัดผังเมืองที่ดีซึ่งประเทศไทยของเราควรศึกษาและนำมาเป็นตัวอย่าง 2. ระบบการจราจรและการควบคุมการจราจรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างน่าเหลือเชื่อ 3. การควบคุมความเป็นเมืองที่ควบคู่ไปกับความสงบของเมือง 4. ความเคร่งครัดของการบังคับใช้กฎหมาย 5. ความเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และสภาพธรรมชาติที่สวยงามและมีมนต์เสน่ห์ และ 6. ความเป็นเมืองที่เหมาะแก่การเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการจะฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ

https://medium.com/@nutt.de/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97-perth-d9d1c6dd0f47