การเขียนรายงานทางวิชาการ

ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์. (2565). การเขียนรายงานทางวิชาการ. ใน เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์.