การเขียนบรรณานุกรม APA7

ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์. (2565). การเขียนบรรณานุกรม. ใน เอกสารประกอบการสอนวิชาการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.