การเขียนคำอธิบายระดับคะแนนสำหรับเครื่องมือวัดพฤติกรรมทักษะพิสัย

             การวัดผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยทําได้โดยการออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติแล้วสังเกตให้เห็นกระบวนการและผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ โดยผู้สังเกตต้องกําหนดตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมทักษะพิสัยให้ครอบคลุมกระบวนการและผลงานที่ต้องการสังเกตไว้ล่วงหน้าแล้วนํามากําหนดรายการให้คะแนน จากนั้นจึงกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่มีคําอธิบายระดับคะแนนอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้สังเกตมีแนวทางในการให้คะแนนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การเขียนคําอธิบายระดับคะแนนอย่างถูกต้องและชัดเจนนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่ดีสําหรับให้ครูใช้เป็นแนวทางในการให้คะแนนผู้เรียนได้อย่างยุติธรรมแล้ว ยังเป็นเครื่องมือสําหรับให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของตัวเองได้อีกด้วยถ้าครูได้เปิดเผยรายการให้คะแนนพร้อมกับคําอธิบายระดับคะแนนให้ผู้เรียนทราบ เพราะผู้เรียนจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าตนเองต้องแสดงพฤติกรรมอย่างไร มากน้อยเพียงใดจึงจะถูกต้อง ในบทความนี้แนะนําวิธีการเขียนคำอธิบายระดับคะแนนไว้ 5 วิธี  อ่านบทความที่นี่