การเกิดตะกอนของอนุภาคคอลลอยด์

เมื่อเติมไอออนของสารตกตะกอนผสมรวมกับไอออนของ analyte ในสารละลายตัวอย่าง เกิดการรวมตัวเป็นนิวคลีไอและเจริญเติบโตต่อเป็นอนุภาคคอลลอยด์ที่สามารถจับตัวเป็นก้อน (coagulation) ได้นั้น อนุภาคของไอออนบวก (cation) และไอออนลบ (anion) ที่แขวนลอยอยู่ในสารละลายต้องเกิดแรงดึงดูดทางไฟฟ้าต่อกันจนอนุภาคเกิดความเป็นกลางทางไฟฟ้า และขยายขนาดใหญ่ขึ้นจนเกิดการตกตะกอน  https://medium.com/@theeradit.ph/การเกิดตะกอนของอนุภาคคอลลอยด์-0c2377e27868