การอ้างอิงและบรรณานุกรม APA 2020

ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์. (2563).  การอ้างอิงและบรรณานุกรม APA 2020. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.