การอ่านแผ่นป้ายมอเตอร์

มอเตอร์ คือ อุปกรณ์ที่ทําหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล เพื่อใช้เป็นตัวต้นกําลังขับและเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญในโรงงานอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรมจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งในการใช้งานมอเตอร์จําเป็นที่จะต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นของมอเตอร์ตัวนั้นก่อน เพื่อนําไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับมอเตอร์ในขณะใช้งานได้อย่างเหมาะสม โดยข้อมูลเบื้องต้นของมอเตอร์จะถูกแสดงไว้บนแผ่นป้ายมอเตอร์(Nameplate Motor) ติดอยู่ที่ตัวมอเตอร์ 

อ่านเพิ่มเติม