การอ่านแผ่นป้ายมอเตอร์ตามมาตรฐาน NEMA

นอกจากมาตรฐาน IEC แล้ว ยังมีมาตรฐาน NEMA (National Electrical Manufacturers Association) ซึ่งมาตรฐานนี้เทียบเคียงได้กับมาตรฐาน IEC และใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน NEMA จึงถูกใช้เป็นหลักสําหรับมอเตอร์ในทวีปอเมริกาเหนือ โดยมาตรฐานที่สําคัญสําหรับมอเตอร์ได้ถูกกําหนดไว้ในมาตรฐาน NEMA เลขที่ MG1 (NEMA Standard Publication No. MG1) ซึ่งมาตรฐานนี้จะมีค่ามาตรฐานให้ผู้ผลิตอ้างอิง เพื่อระบุคุณลักษณะของมอเตอร์ไว้บนแผ่นป้ายมอเตอร์

อ่านเพิ่มเติม