การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานให้มีความน่าสนใจ

การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface Design) เป็นการออกแบบปฏิสัมพันธ ระหว่างผู้ใช้กับระบบ ซึ่งมีหลักการทํางานพื้นฐาน 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนนําเข้าข้อมูล (Input) ส่วนประมวลผล และส่วนข้อมูลส่งออก (Output) ดังนั้น ส่วนติดต่อผู้ใช้งานจึงเป็นสิ่งสําคัญในระบบคอมพิวเตอร เพราะส่วนติดต่อผู้ใช้งานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร ทางด้านของ Software ที่ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ผ่านการมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การพูดคุย หรือวิธีการใด ๆ ที่ทําให้ผู้ใช้งานและคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้
อ่านเพิ่มเติม ===>