การออกแบบสื่อเรือมหาสมบัติ จังหวัดสมุทรสาคร

ผลิตภัณฑ์ในชุมชนท้องถิ่นมักจะมีประวัติเรื่องราวความเป็นมา มีคุณค่าที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนพื้นที่หรือจังหวัดนั้น ๆ มีภูมิปัญญาในการผลิตและพัฒนาที่สืบทอดกันรุ่นสู่รุ่น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การนำเสนอให้สาธารณชนได้รับรู้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างความดึงดูดใจในมุมผู้บริโภคให้เกิดแก่ผลิตภัณฑ์ในชุมชนท้องถิ่น อันจะนำมาสู่ผลประกอบการที่เป็นรายได้ลงสู่กลุ่มผู้ผลิตท้องถิ่นรายต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ดี มิติของการถ่ายทอดสารผ่านชิ้นงานออกแบบสื่ออาจถูกละเลยหรือไม่ได้รับความสำคัญเท่าที่ควร หากแต่การได้ลงพื้นที่ทำงานบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ จะสามารถช่วยเพิ่มเสริมมิติด้านการออกแบบสื่อเพื่อนำเสนอเรื่องราวคุณค่าของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ในชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ดังนั้น บทความเรื่อง “การออกแบบสื่อเรือมหาสมบัติ จังหวัดสมุทรสาคร” จึงมีการศึกษาใน 3 ประเด็น อันได้แก่ (1) การพัฒนาตัวตนของแบรนด์ (2) การสร้างเนื้อหาถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์ และ (3) การออกแบบสื่อเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

การออกแบบสื่อเรือมหาสมบัติ จังหวัดสมุทรสาคร

 

#BSRU
#MacEntBsru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา