การออกแบบผลิตภัณฑ์ซองปืนหนัง กรณีศึกษา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

พิเชฐ มีมะแม ราชนิรันดร์ ดวงชัย และจักฤษณ์ พนาลี. (2561) “การออกแบบผลิตภัณฑ์ซองปืนหนัง  กรณีศึกษา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร”  วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 19 ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2562 หน้า 44-67