การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco Design)

การออกแบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีจะต้องหากลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อสามารถลดปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์ การสิ้นเปลืองทรัพยากร การนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ำ การนำกลับมารีไซเคิลหรือแปรรูปใหม่และสุดท้ายการกำจัดทิ้งที่ไม่ก่อปัญหาตามมา ซึ่งกลยุทธ์แต่ละด้านมีความสำคัญโดยที่สิ่งนักออกแบบต้องคำนึงถึง รวมทั้งข้อจำกัด ความพร้อมของเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและการจัดการที่สนับสนุนให้กลยุทธ์เหล่านี้นำมาใช้ได้จริง เพื่อประโยชน์ต่อตัวสินค้า สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซึ่งทำให้รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนและประเทศต่อไปกดติดตามเพื่ออ่านบทความเพิ่มเติม