การออกแบบบรรจุภัณฑ์กับแนวคิดเพื่อมวลชน (Universal Design)

การออกแบบยูนิเวอร์ซัล (Universal Design) หรือการออกแบบเพื่อมวลชน เป็นการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกสถานภาพและทุกช่วงวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานภาพ ทุกอาชีพ ได้ใช้สินค้าที่ปลอดภัย แนวคิดในการออกแบบเพื่อมวลชนเป็นแนวคิดเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องมีการออกแบบดัดแปลงพิเศษ หรือเฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางด้านเพศ อายุและสภาพของร่างกาย ซึ่งเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งาน การใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าครอบคลุมทุกกลุ่มคนที่สามารถสะท้อนในสังคมที่เจริญทั้งทางวัตถุและจิตใจ และมีความมั่นคงพอเพียงสำหรับสมาชิกทุกคนในสังคม ซึ่งสังคมนั้นๆ ต้องปรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรองรับและใช้งานได้สำหรับทุกคน กดลิงค์เพื่ออ่านบทความเพิ่มเติม